Erkenningsregeling Keurmerk Dans/Balletscholen

Dansbelang NBDO hanteert het Keurmerk Dans/Balletscholen. Lees hieronder de Erkenningsregeling.

Het vignet van Dansbelang staat voor dans/balletscholen die erkend worden door Dansbelang NBDO, dat wil zeggen dat zij voldoen aan de kwaliteitsnormen en richtlijnen zoals beschreven in de Erkenningsregeling van Dansbelang NBDO. Dansbelang heeft het recht de gegevens van aanmelding te controleren. De eisen waaraan scholen dienen te voldoen staan hieronder beschreven.

Bedrijfsvoering

Zakelijk beleid

1. De dans/balletschool heeft een winstoogmerk. Dit kan blijken uit: realistische lesprijzen, aantal lesuren op het rooster, bedrijfsplan en zelfstandigenaftrek.
2. Indien vereist, is de dans/balletschool ingeschreven in het Handelsregister van Kamer van Koophandel.
3. De dans/balletschool hanteert een reglement dat bij inschrijving aan de leerling wordt verstrekt.
4. Onderwijzend personeel werkt volgens door NBDO opgestelde contracten.
5. De school heeft een WA-verzekering.
6. Een exemplaar van deze erkenningsregeling dient bij de balletschool opvraagbaar te zijn.

Leiding

1. De artistieke leiding is 100% in handen van een of meer dansdocenten die geaccrediteerd en opgenomen zijn in het kwaliteitsregister van Dansbelang NBDO.
2. De zakelijke leiding is in handen van iemand, of wordt gecontroleerd door iemand, met aantoonbaar voldoende kennis hiertoe.

Prijsbeleid

1. Richtlijnen voor lesgelden zijn bij Dansbelang NBDO opvraagbaar.
2. De dans/balletschool biedt leerlingen meerdere mogelijkheden met betrekking tot de betalingstermijnen en de
betaalmiddelen (bijvoorbeeld contant, bank of giro).

Presentatie

1. De dans/balletschool presenteert zich extern en intern als een Dansbelang NBDO-school voor de discipline dans.
2. De dans/balletschool biedt leerlingen de gelegenheid op te treden in een dansvoorstelling die representatief is
voor dans als podiumkunst. Advies: minimaal één keer per 3 jaar.
3. De dans/balletschool geeft met de groepen minimaal één keer per jaar een open les.

Lesaanbod

Minimaal 60% van de aangeboden lessen in de discipline dans dient een keuze te zijn van een of meer van de volgende vakgebieden, zoals die door erkende dansvakopleidingen worden onderwezen:

• Dansexpressie
• Internationale dans (waaronder Afrikaanse
dans, Arabische dans, Indiase dans, Spaanse
dans, folkloredans en caractère)
• Jazzdans
• Kinderdans (ADV)
• Klassieke dans
• Moderne dans
• Show-/musicaldans
• Tapdans

Kwaliteit

1. De aangeboden lessen dienen geschikt en passend te zijn voor de betreffende leeftijdsgroepen/doelgroepen.
2. Het lesaanbod omvat bij voorkeur meerdere dansvakken.
3. Leerlingen krijgen de gelegenheid zich verder te ontwikkelen, in een groep die past bij hun leeftijd en niveau.
4. De maximale groepsgrootte dient zodanig te zijn dat de individuele leerling voldoende correcties en aandacht krijgt. Het is wenselijk een groepsgrootte per klas aan te houden van niet meer dan 15 leerlingen, echter met een maximum van 20, daarbij rekening houdend met het beschikbare vloeroppervlak.

Docenten

1. Minimaal 60% van de aangeboden lessen dient te worden gegeven door een dansdocent die ingeschreven is (geweest) in het Kwaliteitsregister Dansdocent van Dansbelang NBDO.
2. Maximaal 40% van de aangeboden lessen wordt gegeven door een of meer door de artistieke leiding als voldoende beoordeelde gekwalificeerde docenten.
3. De eindverantwoordelijkheid voor de docenten ligt bij de artistieke leiding.
NB. In een uitzonderlijke situatie kan het bestuur van Dansbelang NBDO besluiten om erkenning te verlenen aan scholen die niet voldoen aan bovenstaande eisen.

Accommodatie

1. De accommodatie moet voldoen aan de minimale eisen voor hygiëne en veiligheid.
2. Schoonmaakwerkzaamheden dienen voldoende frequent plaats te vinden.
3. Alle voorzieningen worden regelmatig en naar behoren onderhouden.
4. Er is een EHBO-doos met ijspakking aanwezig (indien mogelijk).

Geschiktheid

1. De dansvloer en dansruimte dienen geschikt te zijn voor het lesaanbod
2. De dansvloer en dansruimte dienen te zijn ingericht voor de dansvakken die daar gegeven worden.
3. Het is wenselijk dat de dansvloer vrij is van obstakels.

Muzikale begeleiding

De dans/balletschool beschikt over een goed werkende en geschikte geluidsinstallatie of maakt gebruik van begeleidingsinstrumenten.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur.

Meld je aan voor het register Keurmerk Dans/Balletscholen via administratie@dansbelang.nl