Zo stel je Algemene Voorwaarden op

Het gebruik van Algemene Voorwaarden (AV) is aan strikte wettelijke voorschriften onderworpen. 

De wetgever heeft hiermee de balans tussen de sterke professional en de zwakke consument (particulier) willen herstellen. Het niet naleven van de wettelijke voorschiften geeft de wederpartij van de gebruiker de mogelijkheid de AV te vernietigen waarmee de in de AV geformuleerde regels geheel of gedeeltelijk niet (meer) van toepassing zijn op de gesloten overeenkomst.

De gebruiker van de AV dient tenminste het volgende in acht te nemen:

1. Onredelijk bezwarende bedingen zijn ‘an sich’ vernietigbaar. Een onredelijk bezwarend beding is een beding dat uitsluitend is gericht op het voordeel van de gebruiker. Een voorbeeld is het stilzwijgend verlengen van een overeenkomst. De AV van Dansbelang bevatten geen onredelijke bezwarende bedingen.

2. De gebruiker van de AV heeft een terbeschikkigstellingplicht. In de praktijk komt dat er op neer dat de gebruiker moet kunnen bewijzen dat de AV aan de wederpartij ‘ter hand zijn gesteld’. Dat kan op twee manieren:

a. De gebruiker overhandigt de AV (op papier) aan de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst en neemt daarbij in de overeenkomst de volgend slotformule op; “Met het tekenen van deze overeenkomst verklaart ondergetekende de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen”.
b. De gebruiker publiceert de AV op een Website op zodanige wijze dat deze door eenieder kunnen worden gedownload. Het is daarbij van groot belang dat in de overeenkomst zelf duidelijk is vermeld waar de AV zijn te vinden en te downloaden.

3. De gebruiken moet het gebruik van AV “aankondigen”. Het woord aankondigen moet in deze zo worden uitgelegd dat de AV op een voor de gebruiker ‘onbereikbare’ plaats in depot zijn gegeven. Dat kan bij de Kamer van Koophandel en bij de Arrondissementrechtbank. Voor dit depot is men een vergoeding verschuldigd. De Kamer van Koophandel (KvK) is daarbij veel duurder van de rechtbank. Bij KvK moet men jaarlijks een vergoeding betalen terwijl de griffierechten bij de rechtbank eenmalig zijn. Een ander voordeel van depot bij de rechtbank is dat indien het depot door een branchevereniging zijn gedeponeerd, de voorwaarden voor alle leden gelden en dus slecht eenmaal vergoeding verschuldigd is. De NBOB zal de AV deponeren bij de rechtbank in het arrondissement waar de zetel van de vereniging is gevestigd.

4. Alle leden van Dansbelang moet het gebruik kenbaar maken. Dat betekent dat onder aan alle correspondentie en in alle brochures alsmede op een eventuele website staat vermeld dat AV van toepassing zijn en waar en onder welk nummer deze zijn gedeponeerd (volgt). LET OP: het is absoluut niet voldoende dat alleen in correspondentie naar de AV wordt verwezen, zie onder “2” hiervoor.

Hieronder kun je een voorbeeld downloaden zoals dat door onze fusiepartner NBOB is ontwikkeld voor balletscholen

Download hier:

Voorbeeld Algemene voorwaarden balletscholen – aangepast in 2020 (Coronatijd)

Voorbeeld Algemene voorwaarden balletscholen