BedrijfsHulpVerlening (BHV)

BHV herhalingscursusIedere werkgever is verplicht de bedrijfsrisico’s in kaart te brengen. Ook moet de Bedrijfshulpverlening (BHV) geregeld zijn.

In de Arbowet wordt de de BHV -verplichting omschreven in artikel 3 en 15.

 

Artikel 3 omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om doelmatige maatregelen te treffen op het gebied van BHV, te weten eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding, de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen doeltreffende verbindingen te onderhouden met de betreffende externe hulpverleningsorganisaties.

Artikel 15 beschrijft dat de werkgever zich moet laten bijstaan door deskundige Bedrijfshulpverleners. Verder staan in dit artikel de de taken van de BHV’ers en de verplichting op opleiding van de BHV’ers.

De BHV verplichting geldt voor ieder bedrijf met één of meerdere medewerkers. Ook uitzend-, vakantiekrachten en stagiaires tellen mee.

Alleen als je écht helemaal alleen werkt, vervalt de BHV verplichting. Heb je echter af en toe mensen over de vloer zoals leerlingen, ouders, cursisten en andere bezoekers,  dan is BHV verplicht.

Taken BHV

De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting

Een BHV’er is dus opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen.

Aantal BHV’ers

Iedere medewerker binnen een bedrijf kan BHV’er zijn of worden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de BHV’er afwezig is. De wet schrijft daarom voor dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten. Ook tijdens ziekte, verlof en vakantie van de BHV’er moet het veilig zijn en moet er iemand in actie kunnen komen bij een calamiteit. Wij adviseren daarom minimaal 2 BHV’ers op te leiden.

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet men rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.

Cursussen en diploma

Het diploma en de certificaten hebben een geldigheidsduur van één jaar, maar kunnen worden verlengd met een jaarlijkse Herhalingscursus BHV.

Door heel Nederland kan je op vele manieren en tijden een Basiscursus en een Herhalingscursus BHV volgen. Maar een maal per jaar organiseert Dansbelang NBDO speciaal voor Dans/balletschoolhouders een Herhalingscursus BHV in januari. De leden van Dansbelang ontvangen een aanzienlijke korting.

Kijk voor verdere informatie in de Dansbelang Agenda en onze nieuwsberichten.