BUMA / Dansbelang overeenkomst 2023

Inleiding

Iedereen die bestaande muziek in het openbaar ten gehore brengt dient daarvoor auteursrechten te betalen. Deze gelden komen dan weer ten goede aan componisten en uitvoerende musici.

Dansbelang heeft met de BUMA een collectieve overeenkomst afgesloten gesloten waardoor een aanzienlijke korting is verkregen wat betreft de BUMA-afdracht voor haar leden met een dansexploitatie. Daarbij is afgesproken dat Dansbelang voor de betrokken deelnemers de financiële afwikkeling met de BUMA regelt.

Dansbelang is op grond van de overeenkomst verplicht de gegevens uit het ledenregister aan de BUMA door te geven en opgave te doen van alle leden die deelnemen aan de regeling. Iedereen die deelneemt aan de BUMA/Dansbelang regeling is, voor zover het deze overeenkomst geldt gevrijwaard van het betalen van rechten aan de BUMA.

Hoogte van de vergoeding

Hoogte van de vergoeding

 

Per dans/balletschool wordt naar rato van het aantal leerlingen per december van het voorafgaande jaar, een bedrag betaald. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van de Consumenten Prijs Index van het CBS.

Voor het aanmelden voor de Buma 2024 kun je dit jaar mailen naar administratie@dansbelang.nl!

Voor 2023 is een indexering van 9,9 % toegepast en het bedrag als volgt bepaald:

aantal leerlingen per  december voorafgaande jaar vergoeding muziek – auteursrechten (incl. 21% btw)
1 – 50 € 116,51
51 – 100 € 163,63
101 – 250 € 253,68
251 – 500 € 388,66
501 – 750 € 568,77
751 of meer € 793,99

Deelname

Inschrijven deelname BUMA kortingsregeling 2023 is mogelijk tot 12 januari 2023, waarbij tevens uw factuur voor uw Dansbelang NBDO lidmaatschap over 2023 dient te zijn voldaan (de factuur inzake uw Dansbelang NBDO lidmaatschap wordt per mail naar u verzonden).
Mail voor meer informatie over de BUMA naar administratie@dansbelang.nl.

Let op; je dient hierbij je Kamer van Koophandel nummer aan te geven. 

Bij inschrijving na 12 januari 2023 geldt de regeling pas voor het volgende kalenderjaar (2024). Men dient dan voor het lopende jaar (2023) met de BUMA zelf een overeenkomst te sluiten op basis van de door de BUMA vastgestelde tarieven en bepalingen, die gelden voor het onderhavige muziekgebruik.

Auteursrechten muziekwerken

Auteursrechten betreffen muziekwerken met of zonder woorden, alsmede dramatisch-muzikale choreografische werken en pantomimes, indien deze werken ten gehore worden gebracht zonder te worden vertoond.

Onder muziekgebruik vallen tevens de leerlingenuitvoeringen die buiten de balletschool worden gegeven.

De toestemming betreft het openbaar maken van mechanische voorgrondmuziek. Tevens is daarbij inbegrepen begeleiding van een piano of ander muziekinstrument tijdens de lessen.

Voor alle andere vormen van muziekgebruik als achtergrondmuziek, dient aanvullend een regeling met de BUMA te worden overeengekomen.

Plagiaat/Illegale geluidsdragers

Dansbelang heeft zich tevens verplicht om de leden er op te wijzen dat geen gebruik gemaakt mag worden van muziekwerk dat:

  • een ongeautoriseerde bewerking is;
  • plagiaat behelst;
  • door middel van illegaal vervaardigde en/of door middel van illegaal in het verkeer gebrachte beeld- en /of geluidsdragers ten gehore wordt gebracht.

Dansexploitatie

Een dansexploitatie is een instituut en/of school waar door een of meer dansdocenten onderricht gegeven wordt in de danskunst aan groepen leerlingen in een zaal en/of accommodatie (hierna te noemen dans/balletschool).

Wie kan deelnemen aan de regeling

Leden van Dansbelang met pakket “onderneming” of “all-in pakket”  kunnen deelnemen. Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn; stichtingen, verenigingen, commanditaire vennootschappen en maatschappen.

Leden, die een ballet- of dansschool exploiteren en lid zijn van de Vereniging Fit!Vak, zijn van deelname aan deze regeling uitgesloten.

Klik hier voor volledige voorwaarden BUMA/Dansbelang regeling  auteursrechten

Aanmelden BUMA