Algemene Voorwaarden Dansbelang

1. Op alle met de Nederlandse Belangenvereniging voor Dansprofessionals- en Ondernemingen (Dansbelang NBDO), gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de navolgende tekst dient “Dansbelang NBDO” telkens gelezen te worden als “Dansbelang NBDO, Nederlandse Belangenvereniging voor Dansprofessionals- en Ondernemingen en de ter uitvoering van de overeenkomst door de Dansbelang NBDO ingeschakelde derden”.

Omvang verplichtingen

2.1 Met de Dansbelang NBDO gesloten overeenkomsten leiden voor de Dansbelang NBDO tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de Dansbelang NBDO gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van de Dansbelang NBDO verlangd kan worden.
2.2 Als de Dansbelang NBDO voor de uitvoering van een met de Dansbelang NBDO gesloten overeenkomst derden inschakelt, is de Dansbelang NBDO gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.
2.3 Voorzover Dansbelang NBDO voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever respectievelijk een student, is Dansbelang NBDO uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Toelating lid/plaatsing activiteit

3.1 De aanmelding als lid (voor categorieën zie Statuut art. 6) vindt plaats door middel van invulling en ondertekening van een door de Dansbelang NBDO opgesteld inschrijfformulier. Ook de aanmelding voor deelname aan activiteiten georganiseerd door Dansbelang NBDO geschiedt op een zelfde wijze en hierop zijn de artt. 3.2 en 3.3 van overeenkomstige toepassing.
3.2 De inschrijving is van kracht zodra Dansbelang NBDO het inschrijfformulier heeft ontvangen. Ondertekening van het inschrijfformulier verplicht tot betaling van de contributie.
3.3 Het lid dient ervoor te zorgen tijdig tot betalingstelling van de contributie over te gaan na ontvangst van de factuur.
3.4 Over de toelating van een kwaliteitsregisterlid en toekenning van de accreditatie beslist Dansbelang NBDO conform het gestelde in het Reglement Kwaliteit en Accreditatie.

Contributie/cursusgeld

4.1 Dansbelang NBDO is gerechtigd de contributie voor het lidmaatschap jaarlijks conform de indexering te verhogen.
4.2 Betaling van de contributie geeft een lid gedurende het jaar recht op:
– ontvangen van informatie over studiedagen, congressen etc. georganiseerd door Dansbelang NBDO;
– toegang tot de ledensite van de website Dansbelang NBDO;
– inlichtingen en adviezen van medewerkers van de Dansbelang NBDO;
– korting op door de NBDO georganiseerde activiteiten en uitgebrachte publicaties;
– opneming in het kwaliteitsregister op de webite Dansbelang NBDO indien is betaald conform deze categorie lidmaatschap;
4.3 Betaling van het cursusgeld geeft de deelnemer recht op:
– ontvangen van informatie over de activiteit;
– toegang tot en deelname aan de activiteit.

Betaling contributie/cursusgeld

5.1 De NBDO stuurt jaarlijks via de mail een factuur voor de contributie lidmaatschap. Betaling geschiedt vervolgens ineens.
5.2 Bij betaling ineens dient de betaling binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn.
5.3 Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.