Reglement Dansbelang NBDO lidmaatschap en contributie

Dit Reglement is ter goedkeuring voorgelegd aan en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2018 en is met ingang van 1 januari 2018 in werking getreden. Het Reglement vloeit voort uit de Statuten van Dansbelang NBDO.

1. Lidmaatschap/Leden

Leden zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten (art. 6.1 Statuten).

2. Aanmelding en lidmaatschap

1. De aanmelding voor het lidmaatschap dient digitaal/schriftelijk te gebeuren bij het bureau van de vereniging Dansbelang NBDO en vindt plaats door middel van invulling en ondertekening van het inschrijfformulier van Dansbelang NBDO (kan digitaal via www.dansbelang.nl.
2. Het lidmaatschap bestaat in ieder geval uit het Basislidmaatschap, dat kan worden uitgebreid met een aanvullend pakket/aanvullende module. Bij de aanmelding dient dan ook te worden gekozen uit een van de onderstaande lidmaatschappen:
a) Het Basislidmaatschap
b) + Kwaliteitsregister dansdocent lidmaatschap
c) + Ondernemer lidmaatschap
d) All-In lidmaatschap

3. Toelating tot het lidmaatschap

1. Over de toelating tot het lidmaatschap wordt door of namens het bestuur beslist binnen een maand na ontvangst van de aanmelding.
2. De toelating als Kwaliteitsregisterlid en toekenning van de accreditatie gebeurt conformhet Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie.
3. Toelating als Erkende Dans-/Balletschool gebeurt conform het Reglement Erkende Dans-/Balletschool.
4. De beslissing tot toelating tot het lidmaatschap wordt schriftelijk, binnen een maand na de beslissing, zoals
genoemd in lid 1 van dit artikel, aan het kandidaat-lid bekend gemaakt.
5. Een beslissing tot niet toelating tot het lidmaatschap wordt schriftelijk, met opgave van redenen, binnen een maand na de beslissing, zoals genoemd in lid 1, aan het kandidaat-lid bekend gemaakt.
6. Bij niet-toelating tot het lidmaatschap kan de aanvrager binnen een maand na ontvangst van de schriftelijke/digitale afwijzing, beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering. Het beroep dient schriftelijk, en bij voorkeur digitaal, te worden ingediend bij het bureau van Dansbelang NBDO. Het beroep dient te zijn gericht aan de algemene ledenvergadering, met het verzoek tot heroverweging van het besluit tot toelating tot het lidmaatschap en het verzoek alsnog tot toelating van het lidmaatschap te besluiten.

4. Betaling contributie

1. Ondertekening van het inschrijfformulier en de beslissing door of namens het bestuur tot toelating tot het
lidmaatschap, verplicht het lid tot betaling van de contributie.
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Als het lidmaatschap wordt aangegaan in de loop van een jaar, dan wordt de hoogte van de contributiebijdrage naar rato aangepast.
3. De ingangsdatum van het lidmaatschap is de datum dat door of namens het bestuur tot toelating tot het lidmaatschap is beslist.
4. De vereniging Dansbelang NBDO stuurt jaarlijks een factuur voor de te betalen contributie.
5. De verschuldigde contributie dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
6. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, en eventuele buitengerechtelijke incassokosten tot een maximum van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

5. Hoogte contributies

De contributies van de leden worden jaarlijks vastgesteld door de ALV. Een voorstel tot wijziging wordt tijdig, voorafgaand aan de betreffende ledenvergadering, digitaal aan alle leden verstuurd.

6. Opbouw contributie en de categorieën contributies

De vereniging kent 4 categorieën lidmaatschappen te weten het:
a) Basislidmaatschap;
b) + Kwaliteitsregister dansdocent lidmaatschap;
c) + Ondernemer lidmaatschap;
d) All-In lidmaatschap.
De contributie voor het basislidmaatschap zorgt voor de basis waarop de vereniging haar taken en activiteiten kan ontplooien zoals het:
– Verzamelen en toegankelijk maken van inhoudelijke en zakelijke informatie en relevante ontwikkelingen.
– Namens de leden deelnemen aan overleg met collega-instellingen, overheden en beroepsopleidingen.
– Effectief en efficiënt tot stand brengen/faciliteren van samenwerkingsvormen ter bevordering van een optimaal beroepsklimaat, waarin de dansprofessionals en -ondernemers en toekomstige leden in al hun beroepsrollen tot hun recht kunnen komen.

a) Basislidmaatschap
Betaling van de contributie voor het basislidmaatschap geeft een lid onder andere recht op:
– Het ontvangen van de digitale Dansbelang NBDO-nieuwsbrief en informatie over studiedagen, congressen, etc. georganiseerd door Dansbelang NBDO.
– Toegang tot de ledensite van Dansbelang NBDO.
– Inlichtingen en adviezen van medewerkers van de Dansbelang NBDO.
– Korting op de door Dansbelang NBDO georganiseerde studiedagen/activiteiten en uitgebrachte publicaties, onder de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.
– Het deelnemen aan werk-/projectgroepen en de mogelijkheid om nieuwe activiteiten te initiëren.

b) + Register docent (Aanvullend Kwaliteitsregister dansdocent-pakket)
Betaling van de contributie voor het + Register docent-lidmaatschap geeft een lid, naast het basislidmaatschap, onder andere recht op:
– Deelname aan Accreditatie en bij positieve uitslag plaatsing in het openbare “Kwaliteitsregister dansdocent”, dat via de Dansbelang NBDO-website kan worden geraadpleegd.
– Toestemming tot het voeren van de tekst: “volledig geaccrediteerd en opgenomen in het “Kwaliteitsregister dansdocent”.
– Vermelding van het eigen profiel op de website van Dansbelang NBDO.
– Een certificaat waarin registratie in het Kwaliteitsregister dansdocent wordt aangetoond.
– Deelname aan collectieve publiciteit voor het Kwaliteitsregister dansdocent.

c) + Ondernemer (Aanvullend Ondernemerspakket)
Betaling van de contributie voor het + Ondernemer-lidmaatschap geeft een lid, naast het basislidmaatschap, onder andere recht op:
– Deelname van één dansdocent/artistiek leider aan Accreditatie en bij positieve uitslag plaatsing in het “Kwaliteitsregister dansdocent”, dat via de Dansbelang NBDO-website kan worden geraadpleegd.
– Toestemming aan betreffende dansdocent/artistiek leider tot het voeren van de tekst: “volledig geaccrediteerd en opgenomen in het “Kwaliteitsregister dansdocent”.
– Vermelding van het eigen profiel van betreffende dansdocent/artistiek leider op de website Dansbelang NBDO.
– Een certificaat waarin registratie in het Kwaliteitsregister dansdocent wordt aangetoond.
– Deelname aan collectieve publiciteit voor het Kwaliteitsregister dansdocent.
– Alle bij de onderneming werkzame dansdocenten kunnen, indien zij dat wensen en indien zij voldoen aan de voorwaarden van Dansbelang NBDO, een vermelding in de overzichtslijst van het Kwaliteitsregister dansdocent krijgen, ongeacht of zij wel of geen basis lid zijn. Deze vermelding is zonder eigen profiel op de Dansbelang NBDO- website en zonder toekenning van ster(ren).
– Deelname aan de collectieve overeenkomst en daarmee samengaande kortingsregeling met de BUMA, onder de daarbinnen gestelde voorwaarden en de vastgestelde bijdrage.
– Toegang tot de Helpdesk voor organisatorisch, zakelijk, financieel, arbeidsrechtelijk en juridisch advies.
– Toegang tot het gedeelte van de website met informatie over ondernemerskant van het beroep van de dansprofessional en van een dansonderneming.

d) All-In (Aanvullend Keurmerk Erkende Dans/Balletschool pakket)
Betaling van de contributie voor het All-In-lidmaatschap geeft een lid, naast het basislidmaatschap, onder andere recht op:
– Deelname van één dansdocent/artistiek leider aan Accreditatie en bij een positieve uitslag plaatsing in het “Kwaliteitsregister dansdocent”, dat via de Dansbelang NBDO-website kan worden geraadpleegd.
– Toestemming aan betreffende dansdocent/artistiek leider tot het voeren van de tekst: “volledig geaccrediteerd en opgenomen in het “Kwaliteitsregister dansdocent”.
– Vermelding van het eigen profiel van betreffende dansdocent/artistiek leider op de website Dansbelang NBDO.
– Een certificaat waarin registratie in het Kwaliteitsregister wordt aangetoond.
– Deelname aan collectieve publiciteit voor het Kwaliteitsregister dansdocent.
– Alle bij de onderneming werkzame dansdocenten kunnen, indien zij dat wensen en indien zij voldoen aan de voorwaarden van Dansbelang NBDO, een vermelding in de overzichtslijst van het Kwaliteitsregister dansdocent krijgen, ongeacht of zij wel of geen basis lid zijn. Deze vermelding is zonder eigen profiel op de Dansbelang NBDO-website en zonder toekenning ster(ren).
– Deelname aan de collectieve overeenkomst en daarmee samengaande kortingsregeling met de BUMA onder de daarbinnen gestelde voorwaarden en de vastgestelde bijdrage.
– Toegang tot de Helpdesk voor organisatorisch, zakelijk, financieel, arbeidsrechtelijk en juridisch advies.
– Toegang tot het gedeelte van de website met informatie over ondernemerskant van het beroep van de dansprofessional en van een dansonderneming
– Deelname aan de Erkenningsregeling/Keurmerk Dans-/Balletschool. Na accreditatie en een positieve uitslag wordt de school ingeschreven in het register Erkende Dans-/Balletschool dat digitaal publiek te raadplegen is via de website van de Dansbelang NBDO.
– Een erkenningscertificaat en een gevelbordje. De school ontvangt na een keurings-bezoek en positieve beoordeling door de Commissie Kwaliteit Advies (CKA), eenmalig een gevelbordje en jaarlijks een erkenningscertificaat, waarmee de erkenning van de school voor de leerlingen zichtbaar kan worden gemaakt.

7. Aanmelding en betaling activiteiten/cursussen/scholingsdagen

1. De aanmelding voor deelname aan activiteiten/cursussen/scholingsdagen dient digitaal/ schriftelijk te gebeuren bij het bureau van de vereniging Dansbelang NBDO en vindt plaats door middel van invulling en ondertekening van het daartoe bestemde inschrijfformulier van Dansbelang NBDO (via www.dansbelang.nl).
2. De inschrijving is van kracht zodra Dansbelang NBDO het ondertekende inschrijfformulier heeft ontvangen, waarna het lid verplicht is tot tijdige betaling van het verschuldigde cursusgeld. Daartoe ontvangt het lid een factuur. Het verschuldigde cursusgeld dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
3. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, en eventuele buitengerechtelijke incassokosten tot een maximum van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

8. Verplichting leden

1. De natuurlijke- of rechtspersoon die is toegetreden als lid van de vereniging wordt geacht te hebben kennisgenomen van de Statuten en het Reglement ‘Dansbelang NBDO, lidmaatschap en contributie’ en (indien van toepassing) het Reglement ‘Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie’ en/of het Reglement ‘Erkende Dans-/Balletschool’. De Statuten en Reglementen zijn te raadplegen op de website van Dansbelang NBDO.
2. Een lid heeft zich te houden aan de regels, zoals opgenomen in de Statuten en de in lid 1 van dit artikel genoemde Reglementen.
3. Van een lid wordt verwacht dat hij/zij de doelen van de vereniging onderschrijft, dat hij/zij niet in strijd handelt met de doelen van de vereniging en dat hij/zij de belangen van het beroep en/of de beroepsgenoten of de vereniging niet benadeelt.
4. Een lid is verplicht om adreswijzigingen en wijzigingen van telefoon en e-mailadres zo spoedig mogelijk digitaal/schriftelijk door te geven aan het bureau van de vereniging Dansbelang NBDO.
5. Een lid, met uitzondering van een lid die door het bestuur is vrijgesteld van contributie, is verplicht de contributie tijdig te voldoen.
6. Een lid is verplicht alle overige geldelijke verplichtingen (zoals BUMA, cursusgelden, etc.) tijdig te voldoen.
7. Bij niet tijdige betaling komen alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, welke voortvloeien uit het niet c.q. niet tijdig voldoen van de contributie, dan wel andere geldelijke verplichtingen, geheel ten laste van het lid.
8. De beëindiging van het lidmaatschap ontslaat het lid niet van de verplichting tot het voldoen van de contributie en overige geldelijke verplichtingen, die op het tijdstip van de beëindiging (nog) verschuldigd zijn.

9. Einde van het lidmaatschap

1. Op grond van artikel 7 lid 3 van de Statuten geldt dat de opzegging van het lidmaatschap slechts kan geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en wel schriftelijk/digitaal met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
2. Binnen een maand na ontvangst van de opzegging ontvangt het lid een digitale/schriftelijke bevestiging van de opzegging.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het betreffende verenigingsjaar verschuldigd.
4. De door Dansbelang NBDO afgegeven erkenning(en) stopt op het moment dat het lidmaatschap eindigt. Op dat moment wordt, indien van toepassing, het lid uit het Kwaliteitsregister dansdocent en/of uit Register Erkende Dans-/Balletschool uitgeschreven en uit het overzicht op de website van Dansbelang NBDO gehaald. Tevens dient, indien van toepassing, het gevelbordje door het lid per aangetekende post te worden geretourneerd naar het bureau van de vereniging Dansbelang NBDO.

10. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Persoonsgegevens die door een lid zijn opgegeven, worden verwerkt en bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap en voor een doelmatige bedrijfsvoering en het uitvoeren van het takenpakket van onze (belangen)vereniging, zoals:
– de ledenadministratie;
– het organiseren van activiteiten/scholing/cursussen;
– het kunnen innen van verschuldigde bedragen;
– het verzamelen en uitwisselen van relevante vakinhoudelijke en zakelijke informatie met de leden;
– het bewaren van de opgegeven persoonsgegevens en gebruiken om een lid in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van bestaande en nieuwe activiteiten/cursussen/scholingsdagen en diensten en het lid hier eventueel een aanbieding voor te doen of door te verwijzen.
Iedere keer dat Dansbelang NBDO het lid een Nieuwsbrief of informatie- en/of reclamemailing stuurt, heeft het lid de mogelijkheid Dansbelang NBDO te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
Voor meer informatie en toelichting verwijst Dansbelang NBDO naar haar privacyverklaring zoals deze is gepubliceerd op haar website (link privacyverklaring i.o.).