Reglement Dansbelang NBDO

Dit reglement is ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2015 en met ingang van 1 januari 2016 actief. Het reglement vloeit voort uit de statuten van de NBDO.

Lidmaatschap (zoals geformuleerd in Artikel 6.1. van de Statuten)

Leden zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

Opbouw contributie

Artikel 1.
Statutair kent de vereniging één lidmaatschap; het basislidmaatschap.
Aanvullend daarop kan een lid zich opgeven voor één of meer aanvullende pakketten. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Als het lidmaatschap wordt aangegaan in de loop van een jaar wordt de hoogte van contributiebijdrage daarop aangepast.

1.1 Het basislidmaatschap houdt in:

– De contributie voor het basislidmaatschap schept de basisstructuur waarop de vereniging haar taken en activiteiten kan ontplooien.

•  Bekostiging verzamelen en toegankelijk maken van inhoudelijke en zakelijke informatie en relevante ontwikkelingen.
• Namens de leden deelnemen aan overleg met collega-instellingen, overheden en beroepsopleidingen.
• Effectief en efficiënt samenwerkingsvormen tot stand brengen/faciliteren ter bevordering van een optimaal beroepsklimaat waarin de dansprofessionals en -ondernemers en toekomstige leden in al hun beroepsrollen tot hun recht kunnen komen.

– Leden ontvangen regelmatig digitale NBDO-Nieuwsbrieven via hun e-mailadres
– Leden kunnen deelnemen aan werk-/projectgroepen en hebben ook de mogelijkheid nieuwe activiteiten te initiëren.
– Leden kunnen gebruik maken van de kortingen die de vereniging bij derden bewerkstelligt.
– Leden hebben kortingen bij studiedagen en andere activiteiten georganiseerd door NBDO en op publicaties van de NBDO.

1.2 Pakket kwaliteitsregister dansdocent houdt in:

– Via accreditatie plaatsing in het door de vereniging digitaal via NBDO-website openbaar gemaakte “Kwaliteitsregister van dansdocenten”.
– Toestemming tot het voeren van de tekst: “volledig geaccrediteerd en opgenomen in het “NBDO-Kwaliteitsregister dansdocent”.
– Een certificaat waarin registratie in het Kwaliteitsregister wordt aangetoond.
– Deelname aan collectieve publiciteit voor het Kwaliteitsregister Dansdocent.

1.3 Ondernemerspakket houdt in:

– Mogelijkheid tot deelname aan de collectieve overeenkomst met de BUMA onder de daarbinnen gestelde voorwaarden en de daaraan gekoppelde bijdrage;
– Abonnement op Dans&Bedrijf.
– Toegang tot Helpdesk voor organisatorisch, zakelijk, financieel, arbeidsrechtelijk en juridisch advies.
– Toegang middels een password voor de alleen door de leden te raadplegen pagina’s met informatie over ondernemerskant van het beroep van de dansprofessional en van een dansonderneming.

1.4 Deelname Keurmerk erkende Dans-/balletscholen (all-in pakket)

– Deelname aan Erkenningsregeling/Keurmerk dans-/balletscholen.
– Na accreditatie wordt de school ingeschreven in register Erkende Dans-/balletscholen dat digitaal publiek te raadplegen is via Website NBDO.
– De school ontvangt na een keuringsbezoek en positieve beoordeling door de Commissie Kwaliteit Advies (CKA), eenmalig een gevelbordje en jaarlijks een erkenningscertificaat waardoor de erkenning van de school voor leerlingen ook fysiek zichtbaar is.
– Deelname van contactpersoon (meestal artistiek leider) aan het pakket kwaliteitsregister van dansdocenten (zie pakketomschrijving artikel 1.2).
– Mogelijkheid tot deelname aan de collectieve overeenkomst met de BUMA onder de daarbinnen gestelde voorwaarden en de daaraan gekoppelde bijdrage;
– Abonnement op Dans&Bedrijf;
– Toegang tot Helpdesk voor organisatorisch, zakelijk, financieel, arbeidsrechtelijk en juridisch advies.
– Toegang middels een password voor de alleen door de leden te raadplegen pagina’s met informatie over praktische, organisatorische, zakelijke en arbeidsrechtelijke zaken.

Verplichting leden

Artikel 2.

1. Een lid heeft zich te houden aan de regels, vervat in de statuten en de reglementen.
2. Een lid is verplicht de contributie te voldoen conform het bepaalde in artikel 4 van dit reglement.
3. Een lid is gehouden adreswijzigingen en wijzigingen van telefoon en emailadres zo spoedig mogelijk schriftelijk/digitaal door te geven aan het bureau van de vereniging.
4. De beëindiging van het lidmaatschap ontslaat het vroegere lid niet van de verplichting tot het voldoen van die geldelijke bedragen, die op grond van feiten en omstandigheden op het tijdstip van de beëindiging verschuldigd zijn.
5. Van een lid wordt verwacht dat hij de doelen van de vereniging onderschrijft en dat hij niet in strijd daarmee handelt en dat hij de belangen van het beroep en /of de beroepsgenoten of de vereniging niet benadeelt.

Contributies en betalingen

Artikel 3.
De contributie behorend bij het basislidmaatschap en de bijdrage voor de verschillende aanvullende pakketten wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.

Artikel 4.
De leden, met uitzondering van de leden die door het bestuur zijn vrijgesteld van contributie, dragen zorg voor tijdige betaling van de contributie. Indien hieraan niet wordt voldaan komen de meerkosten voor incasso voor rekening van het lid.

Aanmelding voor het lidmaatschap

Artikel 5.
De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk/digitaal te gebeuren bij het bureau van de vereniging door invulling van de daartoe te gebruiken inschrijfformulieren op de site van de vereniging www.nbdo.nl.

Toelating tot het lidmaatschap

Artikel 6.
1. Over de toelating tot het lidmaatschap wordt door of namens het bestuur beslist binnen een maand na ontvangst van de aanmelding.
2. De beslissing tot toelating wordt schriftelijk, binnen een maand na de beslissing genoemd in lid 1, aan het kandidaat-lid bekend gemaakt.
3. De beslissing tot afwijzing van het lidmaatschap wordt schriftelijk met opgave van redenen, binnen een maand na de beslissing genoemd in lid 1, aan het kandidaat-lid bekend gemaakt.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 7.
1. Aanvullend op het gestelde in de Statuten onder artikel 7 lid 3 geldt dat de opzegging van het lidmaatschap alleen kan geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en wel schriftelijk/digitaal met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
2. Binnen een maand na ontvangst van de opzegging ontvangt het lid een schriftelijke/digitale bevestiging van opzegging.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse contributie voor het betreffende verenigingsjaar verschuldigd.

Artikel 8.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke voortvloeien uit het niet c.q. niet tijdig voldoen van de contributie en eventueel andere geldelijke verplichtingen van de leden, komen geheel ten laste van deze leden.

Artikel 9.
De natuurlijke- of rechtspersoon die is toegetreden als lid van de vereniging wordt geacht te hebben kennis genomen van de Statuten, Contributiereglement en het huishoudelijk reglement. De uitspraken van het bestuur hieruit voortvloeiend worden door het lid als zodanig aanvaard. De statuten en reglementen zijn te raadplegen via website NBDO.