Richtlijnen huisreglement balletschool

Hier vind je richtlijnen voor het opstellen van een Huishoudelijk Reglement (HHR) voor een balletschool.

Een HHR kun je zo uitgebreid maken als je maar wilt, maar er is een aantal punten die er in elk geval in genoemd moeten worden. Als je te veel vermeldt in je HHR loop je het risico dat je wordt aangesproken op de zaken die je vergeten hebt erin te zetten. De kunst is dus om een goede middenweg te kiezen die past bij jouw situatie en jouw school.

Hier een lijstje van zaken waar je aan moet/kunt denken:

• Er moet iets instaan over je Betalingsvoorwaarden en Inschrijving en Opzeggen

Inschrijfgeld: het is normaal om dit te vragen (b.v. 7 euro) om de kosten van de administratie te dekken.

Lesgeld: hier kun je verwijzen naar een speciale tarievenlijst. Zeker als je meerdere tarieven hanteert (b.v. korting bij een tweede of derde les, gezinskorting etc.) Wel moet je vermelden hoe het lesgeld betaald moet worden: ineens of in termijnen (gespreid betalen moet mogelijk zijn). Wat zijn de vervaldata? Wat zijn dan de consequenties bij termijnen? Laat je betalen met machtiging, na een nota, contant met stempelkaart etc. Wat zijn de consequenties bij niet betalen (geen toegang tot de lessen, 2 herinneringen, dan een incassobureau)?

• Is er een gratis proefles? Wordt die verrekend bij inschrijving?

• Er zijn scholen waar je je elk seizoen opnieuw moet inschrijven. Bij andere scholen blijf je ingeschreven staan tot je je uitschrijft. Wat is in dat geval de opzegtermijn (schriftelijk opzeggen! b.v. 2 maanden van tevoren). Je kunt dan schrijven: Opzegging van de lessen dient schriftelijk te geschieden met inachtname van een opzegtermijn van twee maanden. Let op: in september geen les meer, dan in mei opzeggen. De eerste twee maanden zijn proeftijd (geen opzegtermijn).

• Wanneer men zich per cursus inschrijft moet je vermelden hoe er eventueel tussentijds opgezegd kan worden of de lessen tijdelijk onderbroken kunnen worden bijvoorbeeld bij zwangerschap, ernstige blessure etc. Je kunt dan schrijven: Tussentijds opzeggen is niet mogelijk behoudens overmacht PLUS na overleg met de directie.

Heel belangrijk om dit op te nemen: ‘Het niet-volgen van lessen betekent niet dat u van uw betalingsverplichtingen ontheven bent. U blijft het volledige lesgeld verschuldigd.’

Dan zijn er nog huisregels:

– kleding
– vereiste balletkleding is verplicht (noem de kleding)
– been-en/of enkelwarmers, T-shirts e.d. zijn niet/wel toegestaan
– sieraden en horloges zijn niet toegestaan
– geen straatschoenen in de les
– in bepaalde scholen mag je niet op blote voeten in de zaal dansen
– je kunt nog iets schrijven over het gebruik van deodorant etc.
– lang haar moet opgestoken worden (paardenstaart kan zwiepen)
– men dient op tijd in de les aanwezig te zijn (als men te laat is kan deelname aan de les ontzegd worden omdat het niet verantwoord is om zonder warming-up de les te volgen).

• bijtijds afzeggen bij verhindering.

kauwgom en snoep zijn verboden tijdens de les

• eventueel (gratis) consumptie na de les (bijvoorbeeld thee) en dan vaatwerk schoonmaken

roken is in het gebouw niet/wel/gedeeltelijk toegestaan

kleed-, toilet- en verblijfruimte dienen schoon achtergelaten te worden.

vrije dagen

  • Je kunt iets schrijven over vakanties en vrije dagen (bijvoorbeeld dat je de basisschoolvakanties volgt).
  • Wat doe je bij het uitvallen van de les of afwezigheid van de docent: inhalen of vervangen.

Aansprakelijkheid

De volgende punten zijn belangrijk om in elk geval te noemen:

‘Door de leerling toegebrachte schade aan de school zal verhaald worden op die leerling of in geval van minderjarigheid op ouders/verzorgers.
De balletschool kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van eigendommen van leerlingen die in de kleedkamer achterblijven.’

Je moet je leerlingen dus adviseren geen kostbaarheden in de kleedkamer achter te laten.

Onderaan je inschrijfformulier vermeld je het volgende:

Ondergetekende, bij minderjarigheid ouders of voogd, verklaart zich akkoord met de inschrijving en de regels van het Huishoudelijk Reglement:

Datum:……………………………………. Handtekening……………………………………..