Voorwaarden deelname BUMA/Dansbelang regeling 2023

Voorwaarden deelname aan collectieve overeenkomst die Dansbelang NBDO voor haar leden heeft afgesloten met de BUMA

 

INLEIDING

Iedereen die bestaande muziek in het openbaar ten gehore brengt dient daarvoor auteursrechten te betalen. Deze gelden komen dan weer ten goede aan componisten en uitvoerende musici. Dansbelang NBDO heeft met de BUMA een overeenkomst gesloten om de vergoeding voor de leden zo laag mogelijk te houden. Dit betekent het volgende voor de Dansbelang-leden die voor deze rechten een overeenkomst met Dansbelang willen aangaan.

Het betreft muziekwerken met of zonder woorden, alsmede dramatisch-muzikale choreografische werken en pantomimes, indien deze werken ten gehore worden gebracht zonder te worden vertoond.

De toestemming betreft het openbaar maken van mechanische voorgrondmuziek. Tevens is daarbij begrepen begeleiding van een piano of ander muziekinstrument tijdens de lessen.

Onder deze regeling betreffende muziekgebruik vallen tevens de leerlingen-uitvoeringen die buiten de balletschool worden gegeven.

Voor alle andere vormen van muziekgebruik, zoals achtergrondmuziek,  dient aanvullend een regeling met de BUMA te worden overeengekomen.

Jaarlijks wordt de bijdrage aangepast op basis van de Consumenten Prijs Index van het CBS.

De BUMA is Btw-plichtig en dat betekent dat op de BUMA-bijdrage 21% moet worden berekend.

Dansbelang NBDO is op grond van de overeenkomst verplicht de gegevens uit het ledenregister aan de BUMA door te geven en opgave te doen van al diegenen die of als lid deelnemen aan de regeling.

ARTIKEL 1

Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van één jaar, aanvangende op 1 januari en eindigend op 31 december van het betreffende jaar. Elk jaar kan de overeenkomst verlengd worden voor een periode van telkens één jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand.

ARTIKEL 2

Dansbelang NBDO is met de BUMA ten behoeve van de ballet-/dansscholen (dansexploitaties), die zich door tussenkomst van Dansbelang als deelnemer aan die centrale regeling hebben aangemeld, een centrale regeling overeengekomen ter zake van de volgens de Auteurswet 1912 voor het muziekgebruik in ballet-/dansscholen (dansexploitaties) verschuldigde vergoeding. Ingevolge die overeenkomst zal Dansbelang de vergoeding aan de BUMA afdragen en zal de BUMA de deelnemers niet rechtstreeks aanslaan. De onderhavige overeenkomst is in opzichten subsidiair aan die overeenkomst tussen Dansbelang NBDO en de BUMA. Contractant kent de op het moment van het ondertekenen van deze overeenkomst tussen Dansbelang NBDO en de BUMA overeengekomen bedragen en verplicht zich hierbij jegens Dansbelang NBDO de tussen Dansbelang NBDO en de BUMA overeengekomen of nader overeen te komen vergoeding vanwege zijn muziekgebruik tijdig aan Dansbelang te zullen betalen.

De categorie en vergoeding voor een kalenderjaar wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen per 31 december van het voorafgaande kalenderjaar.

ARTIKEL 3

Onder een dansexploitatie wordt verstaan: een instituut en/of school waar door één of meer dansdocenten onderricht wordt gegeven in de danskunst aan groepen leerlingen in een zaal en/of accommodatie.

ARTIKEL 4

Onder deze regeling vallen ook de leerlingen-uitvoeringen die de contractant voor eigen rekening en verantwoording geeft of laat geven in of buiten de eigen dansaccommodatie.

ARTIKEL 5

De contractant zal op het digitale aanmeldingsformulier jaarlijks voor 31 januari van het betreffende jaar  het aantal leerlingen/categorie aan Dansbelang doorgeven waarop deze overeenkomst betrekking heeft. Indien dit niet tijdig wordt vermeld, zal er van worden uit gegaan dat de dansexploitatie meer dan 750 leerlingen telt. Het aantal leerlingen bepaald de categorie-indeling. Wanneer contractant opgeeft dat het aantal leerlingen geringer is dan 750, kan Dansbelang van de contractant verlangen dat hij de juistheid van het opgegeven aantal aantoont door middel van een op zijn kosten te verstrekken verklaring van een register accountant.

ARTIKEL 6

De contractant zal Dansbelang NBDO de schade, die zij mocht lijden wegens onjuiste of ontijdige opgave als bedoeld in artikel 5 volledig vergoeden.

ARTIKEL 7

De contractant zal telkenjare vóór 31 januari van het jaar, waarop de jaarbijdrage betrekking heeft, de verschuldigde bijdrage conform deze overeenkomst aan Dansbelang voldoen. De betalingsverplichting voor opvolgende kalenderjaren vervalt slechts indien deze overeenkomst tijdig conform het bepaalde in artikel 1 is opgezegd.

ARTIKEL 8

Indien de contractant enige bepaling van deze overeenkomst ondanks aanmaning bij aangetekend schrijven, niet naleeft, is Dansbelang NBDO gerechtigd:

  1. deze overeenkomst (resp. verlengde overeenkomst) zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren;
  2. van de contractant schadevergoeding te vorderen vanwege de wanprestatie door de Dansbelang NBDO geleden;
  3. van de contractant nakoming te vorderen van zijn verplichtingen eventueel in combinatie met de maatregel onder 1.

ARTIKEL 9

De contractant verplicht zich tot betaling aan Dansbelang NBDO van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de verplichtingen uit deze overeenkomst.

per januari 2017