Erkenningsregeling Keurmerk Dans/Balletscholen

Dansbelang NBDO hanteert het Keurmerk Dans/Balletscholen. Lees hieronder de Erkenningsregeling.

Het vignet van Dansbelang staat voor dans/balletscholen die erkend worden door Dansbelang NBDO; dat wil zeggen dat zij voldoen aan de eisen, kwaliteitsnormen en richtlijnen zoals beschreven in deze Erkenningsregeling. Dansbelang NBDO heeft het recht de gegevens van aanmelding te controleren.

Bedrijfsvoering

Zakelijk beleid

1. De dans/balletschool is een onderneming met een realistisch ondernemingsplan, reële lesprijzen, aantal lesuren op het rooster en een volwaardige honorering van dansdocenten passend bij de werkzaamheden, professionaliteit en opleiding.
2. De dans/balletschool is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
3. DeondernemingvoldoetaandeArbo-richtlijnenenheeft-indienvantoepassing – een BHV-plan.
4. De dans/balletschool hanteert een reglement dat bij inschrijving aan de leerling wordt verstrekt.
5. De dans/balletschool volgt voor haar onderwijzend personeel de door Dansbelang NBDO opgestelde contracten en de door de Dansbelang NBDO geadviseerde honorering.
6. De dans/balletschool heeft een WA-verzekering afgesloten.
7. Een exemplaar van deze erkenningsregeling dient bij de balletschool
opvraagbaar te zijn en/of te vinden zijn op de website van de dans/balletschool.

Leiding

1. De artistieke leiding is in handen van een (of meer) dansdocent(en) die in het bezit zijn van een HBO- of MBO-diploma dans (of daaraan gelijkwaardig certificaat) en die geaccrediteerd en opgenomen zijn in het Kwaliteitsregister Dansdocent van Dansbelang NBDO.
2. De zakelijke leiding is in handen van iemand, of wordt gecontroleerd door iemand, met aantoonbaar voldoende kennis hiertoe.

Prijsbeleid

1. Richtlijnen voor lesgelden zijn bij Dansbelang NBDO opvraagbaar.
2. De dans/balletschool biedt leerlingen meerdere mogelijkheden aan met
betrekking tot de betalingstermijnen en betaalmiddelen (contant, bank, digitaal etc.).

Presentatie

1. De dans/balletschool presenteert zich extern en intern als een Erkende Dansbelang NBDO-school.
2. De dans/balletschool biedt leerlingen de gelegenheid op te treden in een dansvoorstelling die representatief is voor dans als podiumkunst. Advies: minimaal één keer per 3 jaar.
3. De dans/balletschool geeft met de groepen minimaal één keer per jaar een open les.

Lesaanbod

Minimaal 60% van de aangeboden lessen dans dient een keuze te zijn van een of meer van de volgende vakgebieden, zoals die door erkende HBO en MBO dansvakopleidingen worden onderwezen:
• Dansexpressie
• Internationale dans (zoals Afrikaanse dans, Arabische dans, Indiase dans, Spaanse dans, folkloredans en caractère)
• Jazzdans
• Kinderdans (ADV)
• Klassiek ballet
• Moderne dans
• Show-/musicaldans
• T apdans
• Urban stijlen

Kwaliteit

1. De aangeboden lessen dienen geschikt en passend te zijn voor de betreffende leeftijdsgroepen/doelgroepen.
2. Het lesaanbod omvat bij voorkeur meerdere dansvakken.
3. Leerlingen krijgen de gelegenheid zich verder te ontwikkelen in een groep die
past bij hun leeftijd en niveau.
4. De maximale groepsgrootte dient zodanig te zijn dat de individuele leerling voldoende correcties en aandacht krijgt. Het is wenselijk een groepsgrootte per klas aan te houden van niet meer dan 15 leerlingen, echter met een maximum
van 20, daarbij rekening houdend met het beschikbare vloeroppervlakte.

Docenten

1. De aangeboden lessen en dansactiviteiten dienen te worden gegeven door dansdocenten die over voldoende kwaliteiten, deskundigheid, kennis en ervaring beschikken in relatie tot de in hun lessen aangekondigde inhoud en beloofde kwaliteit en resultaten.
2. Minimaal 60% van de aangeboden lessen dient te worden gegeven door dansdocenten die in het bezit zijn van een HBO- of MBO-diploma (of een daaraan gelijkwaardig certificaat van bekwaamheid) en/of te zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Dansdocent van Dansbelang NBDO.
3. Maximaal 40% van de aangeboden lessen kan worden gegeven door dansprofessionals waarvan de kwaliteiten, kennis en ervaring in relatie tot de inhoud van de betreffende lessen door de artistieke leiding met een voldoende is beoordeeld.
4. De eindverantwoordelijkheid voor de vakbekwaamheid en kwaliteit van de docenten ligt bij de artistieke leiding.

NB. In een uitzonderlijke situatie kan het bestuur van Dansbelang NBDO besluiten om erkenning te verlenen aan scholen die niet voldoen aan bovenstaande eisen, maar die wel aantoonbaar de gewenste kwaliteit leveren.

Accommodatie

1. De accommodatie moet voldoen aan de minimale eisen voor hygiëne en veiligheid.
2. Schoonmaakwerkzaamheden dienen voldoende frequent plaats te vinden.
3. Alle voorzieningen worden regelmatig en naar behoren onderhouden.
4. Er is een EHBO-doos met ijspakking aanwezig (indien mogelijk).

Geschiktheid

1. De dansvloer en dansruimte dienen geschikt te zijn voor het lesaanbod.
2. De dansvloer en dansruimte dienen te zijn ingericht voor de dansvakken die daar gegeven worden.
3. Het is wenselijk dat de dansvloer vrij is van obstakels.

Muzikale begeleiding

De dans/balletschool beschikt over een goed werkende en geschikte geluids- installatie en/of maakt gebruik van begeleidings-instrumenten.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur.

Meld je aan voor het register Keurmerk Dans/Balletscholen
via:
ledenadministratie@dansbelang.nl

Download Erkenningsregeling Keurmerk (pdf)