Erkenningsregeling Keurmerk Dans/Balletscholen

Dansbelang NBDO hanteert het Keurmerk Dans/Balletscholen. Lees hieronder de Erkenningsregeling.

Dit Reglement Erkende Dans-/Balletschool is een aanvulling op het “Reglement Dansbelang NBDO, Lidmaatschap en contributie”. Beide Reglementen zijn goedgekeurd door de ledenvergadering van Dansbelang NBDO op 7 april 2018. Het Reglement Dansbelang NBDO, Lidmaatschap en contributie is tot stand gekomen op basis van de Statuten van Dansbelang NBDO, die zijn vastgesteld bij notariële akte van fusie NBDK en NBOB tot Dansbelang NBDO d.d. 11 februari 2016.

Het vignet/gevelbordje en het certificaat van Dansbelang NBDO staan voor Dans- /Balletscholen die erkend worden door Dansbelang NBDO; dat wil zeggen dat zij voldoen aan de eisen zoals beschreven in dit Reglement, te weten Reglement Erkende Dans- /Balletschool.

Bedrijfsvoering

Zakelijk beleid

Leiding

1. De Dans-/Balletschool is een onderneming met een ondernemingsplan.
2. De Dans-/Balletschool hanteert voor de bij haar werkzame dansdocenten een honorarium passend bij de werkzaamheden, werkervaring en opleiding.
3. De Dans-/Balletschool is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
4. De Dans-/Balletschool voldoet aan de Arbo-richtlijnen en heeft – indien van toepassing – een BHV-plan.
5. De Dans-/Balletschool hanteert een (huishoudelijk) Reglement dat bij inschrijving aan de leerling wordt verstrekt.
6. De Dans-/Balletschool maakt – indien van toepassing – voor haar personeel gebruik van de door Dansbelang NBDO opgestelde modelcontracten.
7. De Dans-/Balletschool heeft een WA-verzekering.
8. Een exemplaar van deze erkenningsregeling dient bij de Dans-/Balletschool opvraagbaar te zijn en/of te vinden zijn op de website van de Dans-/Balletschool.

1. De artistieke leiding wordt uitgevoerd door een (of meer) dansdocent(en) die in het bezit zijn van een hbo-diploma dansdocent of mbo-diploma dansleider/docent (of een daaraan gelijkwaardig certificaat) en die geaccrediteerd en opgenomen zijn in het Kwaliteitsregister dansdocent van Dansbelang NBDO.
2. De zakelijke leiding wordt uitgevoerd door een (of meer) dansdocent(en) die in het bezit zijn van een hbo-diploma dansdocent of mbo-diploma dansleider/docent en die geaccrediteerd en opgenomen zijn in het Kwaliteitsregister dansdocent van Dansbelang NBDO, of wordt uitgevoerd door een derde, met aantoonbaar voldoende kennis en/of ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, ondernemen, fiscale zaken en financiën.

Prijsbeleid

1. De Dans-/Balletschool betrekt de richtlijnen van Dansbelang NBDO bij het vaststellen van de lesgelden. Deze richtlijnen zijn bij Dansbelang NBDO opvraagbaar.
2. De Dans-/Balletschool biedt leerlingen meerdere betalingsmogelijkheden en betalingswijzen aan (betaling ineens of in termijnen/betaling contant, bank, pin).

Presentatie

1. De Dans-/Balletschool presenteert zich extern en intern als een Erkende Dansbelang NBDO-school.
2. De Dans-/Balletschool stelt leerlingen minimaal een keer per 3 jaar in de gelegenheid om op te treden in een dansvoorstelling die representatief is voor dans als podiumkunst.
3. De Dans-/Balletschool houdt minimaal één keer per jaar open lessen.

Lesaanbod

Minimaal 60% van de aangeboden lessen dans dient een keuze te zijn van een of meer van de volgende vakgebieden, zoals die door erkende HBO en MBO dansvakopleidingen worden onderwezen:
• Dansexpressie
• Internationale dans (zoals Afrikaanse dans, Arabische dans, Indiase dans, Spaanse dans, folkloredans en caractère)
• Jazzdans
• Kinderdans (ADV)
• Klassiek ballet
• Moderne dans
• Show-/musicaldans
• Tapdans
• Urban stijlen

Kwaliteit

1. De aangeboden lessen dienen geschikt en passend te zijn voor de betreffende leeftijdsgroep/doelgroep.
2. Leerlingen krijgen de gelegenheid zich te ontwikkelen in een groep die past bij hun leeftijd en niveau.
3. De maximale groepsgrootte dient zodanig te zijn dat de individuele leerling voldoende correcties en aandacht krijgt. Het is wenselijk een groepsgrootte aan te houden van niet meer dan 15 leerlingen, echter met een maximum van 20, daarbij rekening houdend met de beschikbare vloeroppervlakte.

Docenten

1. De aangeboden lessen en dansactiviteiten dienen te worden gegeven door dansdocenten die over voldoende kwaliteiten, deskundigheid, kennis en ervaring beschikken in relatie tot de in hun lessen aangekondigde inhoud en beloofde kwaliteit en resultaten.
2. Minimaal 60% van de aangeboden lessen dient te worden gegeven door dansdocenten die in het bezit zijn van een hbo-diploma dansdocent of mbo-diploma dansleider/docent (of een daaraan gelijkwaardig certificaat van bekwaamheid) en/of te zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister dansdocent van Dansbelang NBDO.
3. Het bestuur van Dansbelang NBDO kan besluiten om erkenning te verlenen aan Dans-/Balletscholen die niet voldoen aan deze eis van 60%, indien blijkt dat een gelijkwaardige kwaliteit wordt geleverd.

Accommodatie

1. De accommodatie moet voldoen aan de wettelijke eisen voor hygiëne en veiligheid.
2. Alle voorzieningen worden regelmatig en naar behoren onderhouden.
3. Er is een EHBO-doos met – bij voorkeur – ijspakking aanwezig.

Dansvloer

1. De dansvloer en dansruimte dienen geschikt te zijn voor het gehele lesaanbod.
2. De dansvloer dient vrij te zijn van obstakels.

Muzikale begeleiding

1. De Dans-/Balletschool beschikt over een geschikte en goed werkende geluidsinstallatie en/of maakt gebruik van begeleidingsinstrumenten.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur.

Meld je aan voor het register Keurmerk Dans/Balletscholen
via:
administratie@dansbelang.nl

Download Erkenningsregeling Keurmerk (pdf)